Vyberte službu ktérou chcete objednat (vyžadováno)

 

* Odeslaním formulaře uděluji souhlas společnosti PC SOS s.r.o., jakožto správci, se zpracováním mého jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, případně i dalších osobních údajů zde uvedených, a to dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) pro marketingové účely správce (včetně nabízení výrobků a služeb a zasílání jejich vzorků) jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Byl jsem informován, že zpracování mých osobních údajů bude prováděno v prostorách sídla správce, a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky (elektronické databáze), popřípadě i manuálně ve formě listinné kartotéky, primárně s cílem vytvoření vhodné nabídky produktů. Zpracování osobních údajů budou provádět pouze pověření zaměstnanci nebo spolupracující osoby správce, a to zcela v souladu s výše uvedenými účely.
S mými osobními údaji nebude nijak obchodováno. Jelikož je zabezpečení a ochrana osobních údajů jednou z hlavních priorit správce, zavedl postupy a bezpečnostní mechanismy minimalizující možnost jakéhokoliv zneužití osobních údajů. Byla přijata taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování. Zpracované osobní údaje mohou být vedle výše uvedených zaměstnanců nebo spolupracujících osob správce zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li splněny podmínky uvedené v GDPR nebo jiných příslušných právních předpisech. Současně jsem si vědom, že mám práva dle kapitoly III a VIII GDPR, tj. zejména právo na informace a na přístup k mým osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, právo na výmaz mých osobních údajů (právo být zapomenut) či právo na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost mých osobních údajů k jinému správci, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas se týká zpracování mých osobních údajů ode dne 25. května 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU – GDPR. Zůstává v platnosti po dobu 5 let od podpisu tohoto dokumentu (popř. na dobu 5 let od poslední objednávky, bude-li následně učiněna) nebo do jeho odvolání. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní souhlas se zpracováním údajů, který jsem správci případně udělil již dříve. Můj souhlas je dobrovolný a mohu jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to na adrese správce.